Statut


STATUT

Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej

Rozdział I

Nazwa teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1.

                „Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej ” zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem integracyjnym zrzeszającym osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie , szkół podstawowych, Gimnazjów i szkół średnich,  zarówno zdrowe jak i niepełnosprawne, oraz sympatyków których cele statutowe wiążą się ze sportem szachowym.

§ 2.

1.       Terenem działania Klubu jest obszar kraju ze szczególnym wyróżnieniem województwa lubuskiego, terenu miasta Strzelce Kraj. oraz powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

2.       Klub ściśle współdziała z M.G.O.K.S i R ul. Wojska Polskiego 7 w  Strzelcach Kraj.

3.       Siedzibą Klubu jest M.G.O.K.S i R Strzelce Kraj ul. Wojska Polskiego 7

§ 3.

                Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póz. Zm.), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz.113) oraz niniejszego statutu i z jego tytułu posiada osobowość prawną.Czas trwania Klubu jest nieokreślony

 § 4.

                Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5.

                Klub może używać nazwy skróconej – T.M.G.K. Strzelce Kraj.

 § 6.

                Klub może być członkiem wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych organizacji sportowych.

§ 7.

                Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 

§ 8.

1.Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno       zdrowych jak i  niepełnosprawnych, na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego i Gminy Strzelce Kraj. Sekcją wiodącą jest sekcja szachowa. W klubie jest możliwość uprawiania innych gier logicznych. Troską klubu jest rozwój intelektualny młodzieży i osób dorosłych.

2.Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami sportowymi , państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów , imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) organizowanie obozów sportowych , kolonii dla dzieci i młodzieży i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
5)prowadzenie działalności szkoleniowej,
6)prowadzenie działalności kulturalno- świetlicowej

§ 9.

                Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Strona: 1

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,

2) honorowych ,
3) wspierających .

§ 11.

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich opiekunów ustawowych.

2.Członkiem honorowym może być osoba zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca i wpierająca materialne cele klubu przyjęta w trybie określonym w ustępie 1

§ 12.

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu z głosem stanowiącym,
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych lub szkoleniowych na   zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz , oraz oceniać ich działalność,
4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

I. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

II .Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2) przestrzegania statutu , regulaminów i decyzji władz Klubu,
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego
4) udziału w mistrzostwach, zawodach organizowanych przez Klub,
5) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez
Zarząd Klubu z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14.

1.Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
2) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
3) rozwiązania się Klubu,
4) śmierci członka.

2.Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku braku aktywności w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności biernego i czynnego prawa wyborczego a także udziału w rozgrywkach sportowych i szkoleniu.

3.Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Zarządu w terminie 3 dni. W przypadku decyzji odmownej , członkowi Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni. W obu wypadkach czas liczony jest od dnia doręczenia członkowi -decyzji.

 

 

 

 

 

Strona: 2

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 15.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.

§ 16.

                Kadencja władz Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  jawnym.

§ 17.

1.Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3) na wniosek 1/2 ogółu członków,
Zgłaszanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących zmiany statutu odbywa się za pośrednictwem Zarządu Klubu nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, podjęcia uchwały oraz na wniosek prezesa. Obraduje tylko nad sprawami, do których zostało zwołane.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie , rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie spraw spornych członków Klubu,
8) rozpatrywanie innych spraw

§ 19.

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie ,wyjątek stanowią zastrzeżone niniejszym statutem punkty , gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów.

2. Każdy uprawniony członek może dysponować wyłącznie jednym głosem.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 20.

                Zarząd Klubu jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21.

                Zarząd Klubu składa się z 3 osób wybranychw tym prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków.

 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd na propozycję Prezesa dokonuje rozdziału

następujących funkcji:

 

a/ wiceprezesa do spraw organizacyjnych i sportowych

b/ skarbnika

c/ sekretarza Klubu

d/ członków zarządu

Strona: 3

 

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizacja uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) uchwalanie kalendarza imprez , planów działania i planów finansowych,

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

7) powoływanie jednostek regulaminowych , komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

8) przyjmowanie ,zawieszanie oraz wykluczanie członków Klubu,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23.

                W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji , Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 24.

1.W przypadku naruszenia postanowień statutu , regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie , Zarządowi przysługuje prawo do nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3.W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4.Od decyzji Zarządu o ukaraniu , członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 3 dni. W przypadku decyzji odmownej , członkowi Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni. W obu wypadkach czas liczony jest od dnia doręczenia członkowi decyzji o ukaraniu. .

§ 25.

                Komisja Rewizyjna składa się z 3  osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 26.
1.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stanowienia wniosków sprawie absolutorium dla Zarządu.

3.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

5.Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz tryb przeprowadzanych przez nią kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

6.Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.

§ 27.

                W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji , Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

 

 

Strona: 4

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 28.

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości ,ruchomości i fundusze.

2.Na fundusz klubu składają się:

1) składki członkowskie,
2) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
3) zapisy ,darowizny i spadki ,
4) inne wpływy.

§ 29.

1.Do składania w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest działanie prezesa lub sekretarza lub skarbnika.

2.Zgodnie z §25 ust. 4 , możliwe jest działanie uprawnionego wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu , Rozwiązanie się Klubu

 

§ 30.

1.Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Klubu może być uchwalone przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania w I – terminie i bez względu na liczbę obecnych w II – terminie.

a) Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

b) Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać na jaki cel ma być przeznaczony majątek Klubu i tryb likwidacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 31.

                Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego

§ 32.

Statut liczy 5 stron.

 

  

 

  

Strona: 5

 

STATUT

Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej

Rozdział I

Nazwa teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1.

                „Strzeleckie Towarzystwo Miłośników Gry Królewskiej ” zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem integracyjnym zrzeszającym osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie , szkół podstawowych, Gimnazjów i szkół średnich,  zarówno zdrowe jak i niepełnosprawne, oraz sympatyków których cele statutowe wiążą się ze sportem szachowym.

§ 2.

1.       Terenem działania Klubu jest obszar kraju ze szczególnym wyróżnieniem województwa lubuskiego, terenu miasta Strzelce Kraj. oraz powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego

2.       Klub ściśle współdziała z M.G.O.K.S i R ul. Wojska Polskiego 7 w  Strzelcach Kraj.

3.       Siedzibą Klubu jest M.G.O.K.S i R Strzelce Kraj ul. Wojska Polskiego 7

§ 3.

                Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póz. Zm.), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz.113) oraz niniejszego statutu i z jego tytułu posiada osobowość prawną.Czas trwania Klubu jest nieokreślony

 § 4.

                Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5.

                Klub może używać nazwy skróconej – T.M.G.K. Strzelce Kraj.

 § 6.

                Klub może być członkiem wojewódzkich, ogólnopolskich, a także międzynarodowych organizacji sportowych.

§ 7.

                Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 

§ 8.

1.Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno       zdrowych jak i  niepełnosprawnych, na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego i Gminy Strzelce Kraj. Sekcją wiodącą jest sekcja szachowa. W klubie jest możliwość uprawiania innych gier logicznych. Troską klubu jest rozwój intelektualny młodzieży i osób dorosłych.

2.Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z władzami sportowymi , państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów , imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) organizowanie obozów sportowych , kolonii dla dzieci i młodzieży i imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
5)prowadzenie działalności szkoleniowej,
6)prowadzenie działalności kulturalno- świetlicowej

§ 9.

                Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Strona: 1

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,

2) honorowych ,
3) wspierających .

§ 11.

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich opiekunów ustawowych.

2.Członkiem honorowym może być osoba zasłużona dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3.Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca i wpierająca materialne cele klubu przyjęta w trybie określonym w ustępie 1

§ 12.

1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu z głosem stanowiącym,
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych lub szkoleniowych na   zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz , oraz oceniać ich działalność,
4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

I. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

II .Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 13.

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
2) przestrzegania statutu , regulaminów i decyzji władz Klubu,
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego
4) udziału w mistrzostwach, zawodach organizowanych przez Klub,
5) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez
Zarząd Klubu z wyjątkiem członków honorowych.

§ 14.

1.Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie,
2) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
3) rozwiązania się Klubu,
4) śmierci członka.

2.Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku braku aktywności w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności biernego i czynnego prawa wyborczego a także udziału w rozgrywkach sportowych i szkoleniu.

3.Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje członkowi prawo do odwołania się do Zarządu w terminie 3 dni. W przypadku decyzji odmownej , członkowi Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni. W obu wypadkach czas liczony jest od dnia doręczenia członkowi -decyzji.

 

 

 

 

 

Strona: 2

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 15.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3.Komisja Rewizyjna.

§ 16.

                Kadencja władz Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  jawnym.

§ 17.

1.Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
3) na wniosek 1/2 ogółu członków,
Zgłaszanie na Walne Zebranie Członków wniosków dotyczących zmiany statutu odbywa się za pośrednictwem Zarządu Klubu nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, podjęcia uchwały oraz na wniosek prezesa. Obraduje tylko nad sprawami, do których zostało zwołane.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie , rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie spraw spornych członków Klubu,
8) rozpatrywanie innych spraw

§ 19.

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie ,wyjątek stanowią zastrzeżone niniejszym statutem punkty , gdzie wymagana jest większość 2/3 głosów.

2. Każdy uprawniony członek może dysponować wyłącznie jednym głosem.

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 20.

                Zarząd Klubu jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 21.

                Zarząd Klubu składa się z 3 osób wybranychw tym prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków.

 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd na propozycję Prezesa dokonuje rozdziału

następujących funkcji:

 

a/ wiceprezesa do spraw organizacyjnych i sportowych

b/ skarbnika

c/ sekretarza Klubu

d/ członków zarządu

Strona: 3

 

§ 22.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizacja uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3) kierowanie całokształtem działalności Klubu,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) uchwalanie kalendarza imprez , planów działania i planów finansowych,

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

7) powoływanie jednostek regulaminowych , komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

8) przyjmowanie ,zawieszanie oraz wykluczanie członków Klubu,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23.

                W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji , Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 24.

1.W przypadku naruszenia postanowień statutu , regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie , Zarządowi przysługuje prawo do nakładania kar na członków Klubu.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

3.W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4.Od decyzji Zarządu o ukaraniu , członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 3 dni. W przypadku decyzji odmownej , członkowi Klubu przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni. W obu wypadkach czas liczony jest od dnia doręczenia członkowi decyzji o ukaraniu. .

§ 25.

                Komisja Rewizyjna składa się z 3  osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 26.
1.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stanowienia wniosków sprawie absolutorium dla Zarządu.

3.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

5.Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz tryb przeprowadzanych przez nią kontroli określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

6.Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.

§ 27.

                W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji , Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo dokooptowania nowego członka, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

 

 

Strona: 4

 

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 28.

1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości ,ruchomości i fundusze.

2.Na fundusz klubu składają się:

1) składki członkowskie,
2) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
3) zapisy ,darowizny i spadki ,
4) inne wpływy.

§ 29.

1.Do składania w imieniu Klubu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest działanie prezesa lub sekretarza lub skarbnika.

2.Zgodnie z §25 ust. 4 , możliwe jest działanie uprawnionego wiceprezesa.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu , Rozwiązanie się Klubu

 

§ 30.

1.Zmiana statutu oraz rozwiązanie się Klubu może być uchwalone przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania w I – terminie i bez względu na liczbę obecnych w II – terminie.

a) Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

b) Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać na jaki cel ma być przeznaczony majątek Klubu i tryb likwidacji.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 31.

                Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia organu rejestrowego

§ 32.

Statut liczy 5 stron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona: 5